Ryzyko inwestycyjne – wszystko, co trzeba wiedzieć

0
1208

Nie ma inwestycji, która nie wiąże się z żadnym ryzykiem. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia można powiedzieć, że ryzyko inwestycyjne jest niskie lub wysokie. Dodatkowo warto pamiętać, że czy to na rynku walutowym, obligacjach czy akcjach, każda inwestycja oferuje inną stopę zwrotu.

 

 

Ryzyko to nic innego jak szansa na inwestycję, która przyniesie oczekiwane rezultaty. Między innymi ryzyko inwestycyjne jest zróżnicowane w zależności od czasu realizacji przedsięwzięcia. Ogólnie rzecz biorąc, inwestycje długoterminowe niosą ze sobą mniejsze ryzyko. Dlatego inwestycja długoterminowa jest formą ograniczania ryzyka. W dłuższej perspektywie zwykle okazuje się, że oczekiwana stopa zwrotu związana z ryzykiem jest nieco wyższa. Warto tutaj wspomnieć, że pomocnym jest zrealizowanie swoich działań według ustalonego wcześniej planu działania.

Rodzaje ryzyka inwestycyjnego

Rynki finansowe mają bardzo różne rodzaje ryzyka inwestycyjnego, które można podzielić na ryzyko:

  • stopy procentowej – decydującym czynnikiem w przypadku takiego ryzyka jest zmiana stóp procentowych. Zmiany stóp procentowych wpływają na wycenę poszczególnych papierów wartościowych.
  • kursu walutowego – są związane jest z inwestycjami walutowymi, gdzie opłacalność inwestycji jest zależna od zmian kursów walut.
  • płynności – w tym wariancie ryzyko dotyczy instrumentów o płynnych zmianach wartości, do których mogą należeć akcje spółek oraz waluty na giełdach.
  • kredytowe – jest to ryzyko związane z niezdolnością kredytobiorcy do spłaty zadłużenia kredytowego.
  • polityczne – innymi słowy, zagrożenia związane z ewentualnymi zmianami prawnymi przez władze krajowe mogą mieć negatywny wpływ na sytuację gospodarczą danego kraju.
  •  finansowe spółek – jest to ryzyko związane ze stosowaniem dźwigni finansowej przez komitet zarządzający spółką oraz skalą stosowanej dźwigni, która bezpośrednio wpływa na wysokość zadłużenia w kapitałach spółki.
  • biznesu – Obejmuje ryzyka związane ze stanem przedsiębiorstwa spowodowane warunkami ekonomicznymi bezpośrednio związanymi z branżą, w której działa dana firma.
Jak zmniejszyć ryzyko inwestycyjne?
Fot. Pexels

Jak zmniejszyć ryzyko inwestycyjne?

Ograniczanie ryzyka inwestycyjnego polega głównie na podejmowaniu działań mających na celu zminimalizowanie wpływu inwestycji na wielkość kapitału. Innymi słowy, konieczna jest dywersyfikacja inwestycji, aby ograniczyć określone rodzaje ryzyka, na jakie mogą napotkać inwestorzy na rynkach finansowych i gospodarczych.

Jednym ze sposobów dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego jest inwestowanie w spółki z różnych sektorów gospodarki, wybieranie różnych papierów wartościowych, od akcji po obligacje oraz inwestowanie w różnych okresach.

Zdywersyfikowany portfel inwestycyjny pozwala na uzyskanie oczekiwanej stopy zwrotu przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.

Ryzyko i niepewność

Zwykle istnieje różnica między tymi dwoma pojęciami, a mianowicie ryzyko i niepewność. Ryzykiem nazywamy sytuację, w której wyniki mogą być większe lub mniejsze od tych, których oczekiwaliśmy. Sam rozkład prawdopodobieństwa tych wyników od ich wartości oczekiwanych jest znany. Innymi słowy, prawdopodobieństwo jest mierzalne.

Z drugiej strony niepewność to sytuacja, w której rozkład prawdopodobieństwa różnicy między wynikiem a wartością oczekiwaną jest nieznany i nie można go oszacować.  Oznacza to, że ryzyko jest mierzalną niepewnością.

Ryzyko i niepewność
fot. Pexels

Oszczędzanie a ryzyko inwestycyjne

Główną różnicą między oszczędzaniem a inwestowaniem jest właśnie ryzyko inwestycyjne. Gdy inwestycja długoterminowa ma przynosić satysfakcjonujące zyski, należy ograniczyć ryzyko kapitału inwestycyjnego i utraty zysku. Chociaż ryzyko jest nieodłączną częścią inwestycji, nadal można je kontrolować. Nie tylko poprzez oszacowanie możliwości potencjalnych zysków i strat, ale przede wszystkim poprzez uzyskanie niezbędnej wiedzy na temat inwestycji.

Podsumowując, świadoma redukowanie ryzyka inwestycyjnego pozwala lepiej ochronić nasze zasoby finansowe. Warto również pamiętać, że im więcej pieniędzy wykorzystujesz i im dłużej oszczędzasz, tym bardziej powinieneś ograniczyć ewentualne ryzyko inwestycyjne. Im mniejsza strata każdego przedsięwzięcia, tym większa szansa na zysk w średnio- i długoterminowej inwestycji. Ponieważ o to chodzi, aby zwiększyć wartość Twoich oszczędności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here